دریافت نمایندگی

برای پذیرش نمایندگی فرم زیر را دانلود کرده و به طور کامل تکمیل کنید و در آخر فرم تکمیل شده را به ایمیل sadra.robot@yahoo.com ارسال نمایید:

فرم مخصوص نمایندگی

فرم مخصوص همکاری (مربی رباتیک)