لبخندی بر لبان کارآموزان مستعد

اهداء یکصد و سیزده عدد کیف آموزشی به کارآموزان مستعد و فعال در حوزه مهارت آموزی شهر سراوان توسط خیرین

اهداء یک عدد لپتاپ به کارآموز مستعد و فعال در حوزه رباتیک در اصفهان توسط خیرین

اهداء شش بسته سطح یک آریانا به کارآموزان فعال در حوزه رباتیک در استان کردستان توسط خیرین

اهداء نوزده جلد کتاب مکانیک۱ به کارآموزان فعال در حوزه رباتیک در شرق اصفهان توسط خیرین